website-purple-line

Kontanttransaksies

WiseOwl

Na die bestudering van hierdie hoofstuk, moet jy in staat wees om:

 • te onderskei tussen kontantontvangstes en kontantbetalings;
 • kontanttransaksies vir diens- en handelsondernemings te boek te stel;
 • koste van verkope te bereken;
 • transaksies in die kontantontvangstejoernaal te boek te stel wanneer geld ontvang word; transaksies in die kontantbetalingsjoernaal te boek te stel wanneer geld betaal word;
 • transaksies korrek na die algemene grootboek oor te boek.

3.1     Inleiding

Die handelsaktiwiteite van ʼn entiteit word gekenmerk deur ʼn groot aantal soortgelyke transaksies wat aangeteken moet word. Meeste van die transaksies lei tot ʼn invloei of uitvloei van kontant in die besigheid.

Toe die rekeningkundige proses ingestel is, was die algemene joernaal gebruik om al die transaksies van die entiteit te boek te stel. Dit het veroorsaak dat daar baie debiet en krediettransaksies in die algemene grootboek was. ‘n Eenvoudiger manier om die finansiële data van ‘n besigheid te prosesseer en om die aantal inskrywings in die algemene grootboek te verminder is om van hulpjoernale gebruik te maak. Die rekeningkundige proses verander nie wanneer hulpjoernale gebruik word nie. Dit versnel slegs die rekeningkundige proses.

Hulpjoernale word geskep vir elke hoofgroep transaksies wat gewoonlik deur ‘n entiteit aangegaan word, byvoorbeeld:

 • Kontantontvangstes
 • Kontantbetalings
 • Goedere of dienste op krediet verkoop
 • Goedere of dienste op krediet gekoop
 • Verkoopterugsendings of aansuiwerings van debiteurerekeninge
 • Aankoopterugsendings of aansuiwerings van die krediteurerekeninge
 • Betalings uit die kleinkas
 • Inskrywings wat nie in enige van die hoofgroepe val nie, sal in die algemene joernaal aangeteken word.

Omdat bogenoemde transaksies so gereeld plaasvind, is dit meer produktief om van die hulpjoernale gebruik te maak, aangesien kumulatiewe oorboekings aan die einde van die maand oorgeboek word. Dit beteken dat die totaal van die kolom in die hulpjoernaal na die algemene grootboek oorgeboek word, in plaas daarvan om elke transaksie individueel oor te boek. Dit verminder die werk omdat individuele bedrae nie oorgeboek word nie.

In hierdie afdeling sal die volgende bestudeer word:

 • Kontantontvangste, byvoorbeeld kontantverkope, huurinkomste, kapitaalbydraes. ens.
 • Kontantbetalings om byvoorbeeld uitgawes te betaal, om nie-bedryfsbates aan te koop, betaling van laste, ens.
 • Berekening van koste van verkope.

‘n Brondokument word gebruik om die inskrywings in die korrekte hulpjoernaal aan te teken, voordat dit na die grootboekrekeninge oorgeboek word. Die volgende brondokumente word gebruik om transaksies in die kontantontvangste en kontantbetalingsjoernaal aan te teken:

Kontantontvangstejoernaal:

 • Duplikaat kwitansies uitgereik as bewys van betaling.
 • Duplikaat kontantfaktuur of kasregisterrolle vir kontantverkope of dienste kontant gelewer.
 • Bankstaat vir elektroniese oorbetalings in die onderneming se bankrekening.
 • Duplikaat depositostrokies.

Kontantbetalingsjoernaal

 • Tjekboekteenblad
 • Bankstaat vir elektroniese oorbetalings uit die onderneming se bankrekening.

3.2     Kontantjoernale

Die kontantontvangste- en kontantbetalingsjoernale is boeke van eerste inskrywing. Elke transaksie moet bestudeer word om vas te stel of kontant betaal of ontvang is.

As ‘n boek van eerste inskrywing kan die kontantjoernale ʼn aantal ontledingskolomme bevat. Die bedrae wat nie onder ʼn spesifieke opskrif of in ʼn spesifieke kolom aangeteken kan word nie, word in die diverse rekeningekolom aangeteken.

Al die kolomme in die kontantjoernale word opgetel en die totaal van elke kolom word op die laaste dag van die maand na die onderskeie grootboekrekeninge oorgeboek. Bedrae wat in die diverse-rekeningekolom aangeteken is, word individueel na die spesifieke grootboekrekeninge op die datum waarop die transaksie plaasgevind he, oorgeboek.

Jy behoort kennis te dra van die kontrolering van totale van die hulpjoernale deur middel van horisontale en vertikale kruisbalansering. Korrekte oordrag na die grootboekrekeninge is belangrik. Die grootboekrekeninge word aan die einde van die maand afgesluit. Die saldo’s van die algemene grootboekrekeninge word na die proefbalans oorgedra om te bepaal of die debiet- en kredietkant balanseer. Indien daar nie ʼn dubbelinskrywing vir elke transaksie voltooi is nie sal die proefbalans nie balanseer nie.

3.2.1       Kontantontvangstejoernaal

Wanneer die entiteit kontant ontvang vir verkope, kapitaalbydraes, huurinkomste, debiteure wat rekeninge vereffen ens., word die transaksies vanaf die toepaslike brondokumente in die kontantontvangstejoernaal aangeteken.

Die kontantontvangstejoernaal bevat kolomme vir die aantekening van die volgende:

 • dokumentnommer,
 • datum,
 • besonderhede oor die bron van die inkomste,
 • folioverwysings,
 • ontleding van ontvangste
 • bank,
 • kolomme vir inskrywings wat gereeld gemaak word byvoorbeeld, verkope en koste van verkope
 • diverse rekeninge vir inskrywings wat nie gereeld voorkom nie en waarvoor daar nie ʼn kolom is nie.

Die brondokument wat vir kontantverkope gebruik word, is die kasregisterrol of kontantfaktuur. Die brondokument wat gebruik word vir geld vir enige ander doeleindes ontvang is ʼn kwitansie. ʼn Kwitansie dien as bewys dat geld vir ‘n spesifieke doel ontvang is. Die onderneming maak van ʼn duplikaatkwitansie gebruik om die transaksie te boekstaaf, aangesien die oorspronklike kwitansie aan die kliënt oorhandig word.

Die kwitansienommer word in die dokumentnommerkolom aangeteken, byvoorbeeld 01.

Die volgende moet in die besonderhedekolom aangeteken word:

 • die naam van die persoon van wie die geld ontvang is.
 • verkope

Die ontleding van ontvangstekolom word soos ʼn kasregister gebruik.

Al die geld wat kontant ontvang word, word in hierdie kolom aangeteken, byvoorbeeld:

 • Wanneer kontant ontvang word vir kontantverkope word dit in die KOJ aangeteken deur gebruik te maak van ʼn kasregister/ontleding van ontvangstekolom. Aan die einde van die dag word die totale verkope vir die dag opgetel en die totale bedrag as R4 600 in die bankkolom aangeteken.
 • Kwitansies uitgereik vir kontant en tjeks ontvang vanaf debiteure.
 • Kontantontvangstes vir ander redes byvoorbeeld kapitaalbydraes (bv. R80 000), huurinkomste, ens.

Alle geld wat ontvang word moet in die ontleding van ontvangstekolom aangeteken word. Aan die einde van die dag word die totale bedrag ontvang opgetel en van die ontleding van ontvangstekolom na die bankkolom oorgedra om die bedrag wat in die bankrekening gedeponeer word (bv. R84 600) aan te teken. Hierdie bedrag in die bankkolom moet ooreenstem met die bank depositostrokie, sodat dit met die bankstaat aan die einde van die maand vergelyk kan word.

Elke bedrag ontvang moet in die bankkolom asook in ʼn ander kolom aangeteken word, sodat ‘n dubbelinskrywing voltooi kan word:

 • Wanneer geld vanaf ‘n debiteur ontvang word, moet die bedrag in die ontleding van ontvangste en debiteurekontrolekolom aangeteken word.
 • Kontantverkope word in die ontleding van ontvangste en die verkopekolom aangeteken.
 • Die kosprys van die goedere wat verkoop is sal in die koste van verkopekolom aangeteken word.
 • Kapitaalbydraes word in die ontleding van ontvangste en diverse rekeningekolom aangeteken

Wanneer ‘n bedrag in die diverse rekeninge-kolom (bv. R80 000) aangeteken word, moet die grootboekrekening waarna die bedrag oorgeboek word in die besonderhedekolom aangeteken word.

Kontant ontvang vir kontantverkope sluit die volgende in:

 • Kontant ontvang
 • Tjeks ontvang
 • Kredietkaarttransaksies, aangesien die kliënt die geld aan die bank verskuldig is. Die bank sal die geld ten opsigte van kredietkaarttransaksies op dieselfde dag aan die besigheid oorbetaal.

Oorboeking na die algemene grootboek:

 • Die totaal in die bankkolom moet op die laaste dag van die maand na die debietkant van die bankrekening in die algemene grootboek oorgeboek word om die bate te vermeerder.
 • Die totaal van elke afsonderlike kolom moet op die laaste dag van die maand in die toepaslike rekening in die algemene grootboek gekrediteer word, bv. Verkope (inkomste vermeerder, debiteurekontrole (bate verminder), ens.
 • Die bedrae in die diverse rekeninge-kolom moet op die datum wat die transaksie aangeteken was in die toepaslike rekening gekrediteer word, bv. die kapitaalrekening word op 1 September 2016 met R80 000 gekrediteer. Die diverse rekeningekolom word nie in totaal oorgeboek nie. Die afsonderlike inskrywings word ontleed en die bedrae word in die toepaslike rekeninge gekrediteer.
 • Aangesien die totaal van die koste van verkopekolom nie in ‘n ander kolom ingesluit is nie moet ‘n dubbelinskrywing vir die totaal in die koste van verkopekolom voltooi word. Die koste van verkoperekening (uitgawe vermeerder) word gedebiteer, terwyl die voorraadrekening gekrediteer word (bate verminder).

 

Wanneer ʼn oorboeking gedoen word moet die folionommer onder die toepaslike ontledingskolom aangeteken word as bewys dat die oorboeking voorkom, byvoorbeeld B4. Wanneer items in die diverse rekeningekolom aangeteken is, moet die folionommers in die foliokolom langs die bedrag in die diverse rekeningekolom aangeteken word, bv. B1. Wanneer die deurlopende voorraadstelsel gebruik word, word die koste van verkope in ‘n addisionele kolom aangeteken. Die koste van verkope bedrag word nie in die bankkolom ingesluit nie. Die totaal van die koste van verkopekolom moet na twee rekeninge aan die einde van die maand oorgeboek word. Die koste van verkoperekening word gedebiteer (uitgawe vermeerder) en die voorraadrekening (bate verminder) word gekrediteer.

 • Enige geld ontvang word in die kontantontvangstejoernaal aangeteken.
 • Die totale debiete wat aangeteken is, moet gelyk wees aan die totale krediete wat aangeteken is.
 • Die folionommers van die rekeninge waarna die transaksies oorgeboek is, moet in die joernale aangeteken word.

Transaksies in die kontantontvangstejoernaal aangeteken:

 • Kapitaalbydrae deur die eienaar gemaak

Wanneer die eienaar kapitaal bydra, word ‘n kwitansie aan die eienaar uitgereik en ‘n bankdepositostrokie word voltooi wanneer die geld in die bank gedeponeer word. Die bedrag in die bank en ekwiteit neem toe.

Debiteer:           Bank

Krediteer:          Kapitaal

 

 • Kontantverkope

Wanneer die deurlopende voorraadstelsel gebruik word, word twee dubbelinskrywings voltooi, naamlik:

Debiteer:                       Bank

Krediteer:                      Verkope

Ekwiteit neem af met die oorspronklike kosprys van die goedere wat verkoop is, terwyl voorraad afneem met die kosprys van goedere wat verkoop is.

Debiteer:                       Koste van verkope

Krediteer:                      Voorraad

 

 • Dienste gelewer

Wanneer dienste deur byvoorbeeld ‘n loodgieter, elektrisiën, boekhouer, haarkapper, ens. gelewer word, word ʼn kontantfaktuur uitgereik omdat geld ontvang word. Die bedrag in die bankrekening neem toe, terwyl die inkomste van die entiteit toeneem.

Debiteer:                       Bank

Krediteer:                      Dienste gelewer/lopende inkomste

 

 • Huurinkomste ontvang

Wanneer huurinkomste ontvang word, word ‘n kwitansie uitgereik. Die bedrag in die bank en inkomste neem toe.

Debiteer:                       Bank

Krediteer:                      Huurinkomste

 

 • Geld vanaf ‘n debiteur ontvang

‘n Kwitansie word uitgereik wanneer geld vanaf ʼn debiteur ontvang word. Die bank neem toe en die skuld van die debiteur neem af.

Debiteer:                       Bank

Krediteer:                      Debiteurekontrole

(Druk om voorbeeld oop te maak)

Opsomming van die prosedure wanneer die kontantontvangstejoernaal gebruik word:

 • Elke bedrag wat ontvang word moet as ‘n aparte lynitem ingeskryf word.
 • Die ontleding van ontvangstekolom word gebruik om alle kontant ontvang aan te teken totdat dit gebank word.
 • ‘n Direkte deposito of elektroniese oordrag word direk in die bankkolom aangeteken. Dit word nie in die ontleding van ontvangstekolom aangeteken nie, want die geld is nie ontvang en later gedeponeer nie. Dit is direk gedeponeer (dit gaan nie deur die kasregister nie).
 • Elke bedrag ontvang moet in twee kolomme aangeteken word.
 • Wanneer die deurlopende voorraadstelsel gebruik word, word ‘n aparte kolom geskep vir koste van verkope. Dit vorm nie deel van die dubbelinskrywing wat gebruik moet word om kontant ontvang aan te teken nie. Aangesien koste van verkope nie in ʼn tweede kolom aangeteken word nie, word die bedrag na die debietkant van koste van verkope en kredietkant van voorraad aangeteken.
 • Dra daagliks die bedrae wat van debiteure ontvang is oor en boek dit oor na die kredietkant van hulle rekeninge in die debiteuregrootboek.
 • Die inskrywings in die diverse rekeninge-kolom word op die dag wat die transaksie plaasgevind het na die kredietkant van die rekeninge oorgeboek.
 • Aan die einde van die maand word die totale van die ander kolomme na die kredietkant van die betrokke rekeninge en na die debietkant van die bankrekening oorgeboek.

3.2.2 Kontantbetalingsjoernaal

Wanneer die entiteit uitgawes per tjek betaal, krediteure betaal, aankope van voorraad, toerusting, voertuie ens. word die inskrywings in die kontantbetalingsjoernaal voltooi. Die brondokument vir kontantbetalings is die tjekteenblad. Wanneer ʼn tjek uitgereik word, word die tjekteenblad op dieselfde tyd voltooi.

Die kontantbetalingsjoernaal bevat die volgende kolomme:

 • dokumentnommer, bv. tjeknommer 181,
 • datum,
 • besonderhedekolom waarin die begunstigde se naam wat op die tjek aangeteken word, ingeskryf word, bv. Stadsraad of kontant wanneer die tjek by die bank gewissel word vir kontant om lone te betaal,
 • folioverwysings,
 • bankkolom waarin die bedrag op die tjek aangeteken word,
 • kolomme vir inskrywings wat gereeld voorkom, bv. lone, en
 • inskrywings wat nie gereeld voorkom nie word in die diverse rekeningekolom aangeteken.

 

Wanneer enige betaling deur die besigheid gemaak word, word ʼn tjek uitgereik en die inskrywings word vanaf die tjekteenblad in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken. Elke betaling word op ʼn aparte lyn ingeskryf. Die bedrag van die tjek moet in die bankkolom ingeskryf word en ʼn gelyke bedrag moet in ʼn ander kolom ingeskryf word om die dubbelinskrywing te voltooi.

Aan die einde van die maand word die bedrae in die kolomme opgetel. Kontroleer die totale van die kolomme in die hulpjoernale deur die horisontale en vertikale totale te vergelyk.

 

Oorboeking na die algemene grootboek:

 • Die totaal van die bankkolom, bv. R1 250, moet aan die einde van die maand in die bankrekening in die algemene grootboek gekrediteer word.
 • Die totaal van die kolomme vir spesifieke gereelde betalings moet in die afsonderlike en toepaslike rekeninge in die algemene grootboek aan die einde van elke maand gedebiteer word, bv. voorraad, krediteurekontrole, lone, R400.
 • Die betalings wat nie gereeld plaasvind nie, word in die diverse rekeningekolom aangeteken. Die inskrywings moet ontleed en op die datum wat die transaksie voorgekom het in die toepaslike rekening in die algemene grootboek gedebiteer word, bv. die elektrisiteitrekening word op 2 Junie 2016 met R480 gedebiteer. Die grootboek-rekeningnommer waarheen die bedrag oorgeboek is moet in die diverse kolom onder diverse rekeninge byvoorbeeld N8 aangeteken word.

 

Wanneer ʼn oorboeking voltooi word, moet die folionommers onder die ontledingskolomme geskryf word as bewys dat die oorboeking gedoen is, bv. B4.  Wanneer items in die diverse rekeningekolom oorgeboek word, moet die folionommers langs die bedrag in die diverse rekeningekolom ingeskryf word, bv. N8.

Enige gelde betaal moet in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken word:

 • ʼn Tjekteenblad word gebruik om betalings wat per tjek gemaak word aan te teken, terwyl die bankstaat gebruik word om elektroniese oorbetalings aan te teken.
 • Elke inskrywing wat in die bankkolom aangeteken is, moet in ʼn ander kolom aangeteken word om die dubbelinskrywing te voltooi.
 • Die totale van die ander kolomme (uitgesluit bankkolom) bymekaargetel moet gelyk wees aan die totaal van die bankkolom.
 • Die totale debiete moet gelyk wees aan die totale krediete.
 • Die folionommers van die rekeninge waarna bedrae oorgeboek is, moet in die joernale aangeteken word.

Transaksies in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken:

 

 • Kontantaankope van nie-bedryfsbates

Wanneer ʼn voertuig, toerusting, masjinerie, ens. vir kontant aangekoop word, word ʼn tjek uitgereik. Die bates neem toe terwyl die banksaldo afneem.

Debiteer:                 Voertuig/toerusting

Krediteer:                Bank

 

 • Kontantaankope van voorraad

Wanneer voorraad vir kontant aangekoop word met die doel om dit te verkoop, word ʼn tjek uitgereik. Voorraad neem toe en banksaldo neem af.

Debiteer:                 Voorraad

Krediteer:                Bank

 

 • Betalings gemaak aan ʼn krediteur

Wanneer ʼn rekening van ʼn krediteur betaal word, word ʼn tjek uitgereik. Die saldo van die krediteur neem af en die banksaldo neem ook af.

Debiteer:                 Krediteurekontrole

Krediteer:                Bank

 

 • Betaling van ʼn uitgawe per tjek

Die uitgawe betaal verminder ekwiteit, terwyl banksaldo afneem.

Debiteer:                 Uitgawe byvoorbeeld, telefoon, salarisse, elektrisiteit, ens.

Krediteer:                Bank

 

 • Kontantonttrekkings deur die eienaar

Onttrekkings verminder ekwiteit, terwyl die banksaldo afneem.

Debiteer:                 Onttrekkings

Krediteer:                Bank

(Druk om voorbeeld oop te maak)

Opsomming van die prosedure wanneer die kontantbetalingsjoernaal gebruik word:

 • Elke bedrag betaal moet as ‘n aparte lynitem ingeskryf word.
 • Elke bedrag betaal moet in twee kolomme ingeskryf word.
 • Wanneer een tjek gebruik word om verskillende uitgawes te betaal, word die totale bedrag in die bankkolom aangeteken terwyl die bedrag verdeel word as uitgawes in die toepaslike kolomme.
 • Die inskrywings in die diverse rekeningekolom word na die debietkant van die rekening op die dag waarop die transaksie plaasgevind het oorgeboek.
 • Aan die einde van die maand word die totale van die ander kolomme na die debietkant van die toepaslike rekeninge oorgeboek, terwyl die totaal van die bankkolom na die kredietkant van die bankrekening oorgeboek word.

3.3 Transaksies in die finansiële rekords van ʼn diensonderneming

In hierdie tipe besigheid, byvoorbeeld, loodgieters, elektrisiëns, boekhouers, prokureurs, ens. word ‘n diens gelewer teen ‘n kommissie of fooi. Hulle verkry hulle inkomste vir die dienste wat hulle lewer. Die wins vir die jaar is die verskil tussen die inkomste verdien en die bedryfsuitgawes aangegaan.

Sekere diensondernemings byvoorbeeld loodgieters, kombineer diens en verkoopsaktiwiteite. Die verkoopsaktiwiteite genereer inkomste deur middel van “verkope” en ‘n uitgawe ten opsigte van “koste van verkope” ontstaan. Die diensaktiwiteit genereer inkomste in die vorm van “diens-inkomste/dienste gelewer”. Die entiteit verkoop voorraad, alhoewel die primêre bron van inkomste ontstaan as gevolg van die diens wat gelewer word.

Die verskil tussen die verkope bedrag en koste van verkope bedrag is die bruto wins. Die inkomste vir dienste gelewer word by die bruto wins getel. Die finansieringskostes en bedryfsuitgawes word afgetrek om die wins of verlies vir die jaar te bereken.

(Druk om voorbeeld oop te maak)

3.4  Transaksies in die finansiële state van ʼn handelsonderneming

Dit is baie belangrik vir die entiteit om die korrekte aankoopkoste (kosprys) van voorraad en die inkomste gegenereer deur verkope te bepaal. Verkope moet erken word teen die bedrag ontvang of ontvangbaar waarop die onderneming en die koper ooreen gekom het. Ongeag of dit kontantverkope of kredietverkope is, word dit as verkope vir die huidige tydperk erken. Ongeag of die goedere kontant of krediet aangekoop word, word dit onmiddelik aangeteken en sal dit die kosprys van voorraad verhoog.

Wanneer goedere aangekoop of verkoop word, kan korting van toepassing wees. Korting kan die volgende insluit:

 • Kontantkorting word toegestaan wanneer goedere vir kontant gekoop of verkoop word. Die korting word afgetrek van die verkoopprys en die netto-bedrag na inagname van die korting word erken as aankoopprys of verkoopsinkomste. Geen inskrywing word vir kontantkorting gemaak nie.
 • Handelskorting is van toepassing op die aankope en verkope tussen die handelaar en die verskaffer van die voorraad. Die handelskorting word van die verkoopprys afgetrek en die netto-bedrag na die inagname van korting word erken as aankoopprys of verkoopsinkomste. Geen inskrywing word vir handelskorting gemaak nie.
 • Vereffeningskorting word toegestaan wanneer goedere op krediet aangekoop word. Afslag word vir vroeë betaling aangebied. Die bedrag word aangeteken voordat die afslag afgetrek is. Wanneer die rekening betaal word, word ʼn inskrywing vir die vereffeningskorting voltooi.

Die doel van ‘n handelsonderneming is om ‘n wins te maak deur goedere te verkoop. Wanneer die deurlopende voorraadstelsel gebruik word, word die kosprys van die goedere wat verkoop is elke keer wanneer goedere verkoop word bereken, sodat daar ʼn presiese rekord van die fisiese voorraad voorhande gehou kan word.

Die deurlopende voorraadstelsel word deur entiteite gebruik wat van gerekenariseerde voorraadstelsels gebruik maak. As gevolg van bekostigbare gerekenariseerde voorraadstelsels, het die aantal entiteite wat van die deurlopende voorraadstelsel gebruik maak, heelwat toegeneem. Dit is baie belangrik om die koste van verkope korrek te bereken wanneer goedere verkoop word.

 

Wanneer jy goedere vanaf ʼn handelsonderneming aankoop, skandeer die winkelassistent die strepieskode van die items wat jy koop. Sodra die item geskandeer is, sal die volgende aktiwiteite in die rekeningkundige stelsel plaasvind:

 • Stel die verkoopstransaksie te boek, deur bank te debiteer en verkope te krediteer.
 • Stel die koste van verkope te boek deur die koste van verkope te debiteer en voorraad te krediteer.
 • Volgens die deurlopende voorraadstelsel moet daar deurlopend rekening gehou word van voorraad. Deur die metode van boekstawing te gebruik word die voorraadrekening opgedateer, sodat die voorraad voorhande altyd bekend is.

Die voorraadrekening word na elke aankoop- en verkoopstransaksie van voorraad opgedateer, aangesien die koste van die goedere verkoop elke keer bereken word wanneer voorraad verkoop word. Die saldo van die voorraadrekening word aan die einde van die finansiële jaar gebruik om te bepaal wat die fisiese voorraad voorhande is.

5.4.1     Bereken die aankoopprys indien goedere teen ‘n afslag aangekoop word

 

Boekstaaf die aankoopprys na die handelskorting of kontantkorting afgetrek is. Geen inskrywing word voltooi vir die kontantkorting of handelskorting nie.

(Druk om voorbeeld oop te maak)

Wanneer kontantkorting ontvang word, word die korting afgetrek om die aankoopprys te bepaal. Die aankoop word erken teen die netto-bedrag betaalbaar op die transaksiedatum. ‘n Inskrywing word voltooi vir die verminderde bedrag, want dit is die bedrag wat die aankoper bereid is om kontant te betaal vir voorraad. Geen inskrywing word vir die kontantkorting voltooi nie.

Die voorraadrekening word gedebiteer met R3 600 om die waarde van die bate te verhoog. Die bankrekening word gekrediteer met R3 600 om die bankrekening te verminder met die bedrag betaal.

(Druk om voorbeeld oop te maak)

3.4.2   Bereken die kosprys van goedere indien ‘n wins op die verkoopprys bereken word.

(Druk om voorbeeld oop te maak)

3.4.3     Bereken die kosprys van goedere indien die wins op kosprys bereken word

(Druk om voorbeeld oop te maak)

3.4.4  Berekening van die kosprys wanneer die goedere teen ‘n  korting gekoop word

(Druk om voorbeeld oop te maak)

5.4.5          Boekstawing van transaksies in ‘n handelsonderneming

Wanneer transaksies vir ‘n handelsonderneming aangeteken word, word ‘n “verkopekolom” en “koste van verkopekolom” in die kontantontvangstejoernaal aangeteken. Die winspersentasie word gebruik om die koste van verkope te bereken.

Wanneer ‘n bedrag in die bankkolom aangeteken word, moet dieselfde bedrag in ‘n ander kolom voltooi word om die dubbelinskrywing te voltooi. Aangesien die bedrag wat in die koste van verkopekolom aangeteken word, nie in ‘n ander kolom aangeteken word nie, moet ‘n dubbelinskrywing vir die koste van verkope bedrag voltooi word. Die koste van verkoperekening word gedebiteer en die voorraadrekening gekrediteer

(Druk om voorbeeld oop te maak)

Vrae

Oplossings

Terme en konsepte

Algemene grootboek:

‘n Grootboek word gebruik om die dubbelinskrywing vir elke transaksie aan te teken. Vir elke transaksie aan die debietkant word ‘n dubbelinskrywing aan die kredietkant aangeteken.

Bankstaat:

Die bankstaat word van die bank ontvang. Dit is ʼn opsomming van al die transaksies wat op jou rekening in die bank se boeke verskyn het. Die bankstaat word gebruik om elektroniese oordragte, gedishonoreerde tjeks, aftrekorders, bankkoste, rente ens. aan te teken. Die bankstaat word gebruik om ontvangste in die kontantontvangstejoernaal en betalings in die kontantbetalingsjoernaal aan te teken.

Diensonderneming:

ʼn Besigheid wat ʼn diens in ruil vir inkomste lewer om ʼn wins te maak.

Debietsaldo:

Die saldo van ʼn rekening waarin die totale waarde van alle debietinskrywings die totaal van die kredietinskrywings oorskry.

Duplikaat deposito strokies:

ʼn Depositostrokie word voltooi wanneer geld in die bankrekening gedeponeer word. Die duplikaat depositostrokie word gebruik om deposito’s in die bankrekening aan te teken.

Duplikaat kontant-verkopefaktuur:

Dit is die duplikaat faktuur in die kontantverkopeboek wat aan ʼn kliënt uitgereik is as ʼn bewys dat goedere verkoop is of dienste gelewer is in ruil vir kontant. Dit word gebruik om kontantverkope of dienste gelewer in die kontantontvangstejoernaal aan te teken.

Duplikaat kwitansies:

Die oorsponklike kwitansie in die kwitansieboek word aan die persoon van wie jy die geld ontvang het as bewys van betaling. Dit is die duplikaat kwitansie in die kwitansieboek wat uitgereik is as bewys dat die geld ontvang is. Die duplikaat kwitansie word gebruik om transaksies in die kontantontvangstejoernaal te boek te stel.

Handelskorting:

Handelskorting word toegestaan op die verkoopprys van goedere, wanneer goedere aan ander handelaars verkoop word, omdat hulle die goedere aankoop om te verkoop. Handelskorting word afgetrek voor die inskrywing voltooi word. Geen inskrywing vir handelskorting nie.

Handelsonder-neming:

ʼn Besigheid wat goedere verkoop om inkomste/verkope te genereer wat sal lei tot winste.

Kasregisterrol:

Wanneer goedere deur ʼn handelsentiteit verkoop word, skandeer die assistent die kodestrokie van die items wat verkoop is. Sodra die item geskandeer is, registreer die bedrae op die kasregisterrol. Die oorspronklike kasregisterrol word aan die kliënt gegee as bewys dat die goedere verkoop is. Die duplikaat word gebruik om die inskrywing in die kontantontvangstejoernaal aan te teken.

Kontantbetalings-joernaal:

ʼn Hulpjoernaal wat gebruik word om kontantbetalings wat gemaak is ten opsigte van aankope, krediteure, betalings van uitgawes, aankope van bates, ens. aan te teken.

Kontantkorting:

Kontantkorting word toegestaan op die verkoopprys wanneer goedere vir kontant verkoop word, om kliënte aan te moedig om kontant te betaal. Kontantkorting word van die verkoopprys afgetrek voor die inskrywing voltooi word. Geen inskrywing vir kontantkorting nie.

Kontantontvang-stejoernaal:

ʼn Hulpjoernaal wat gebruik word om kontanttransaksies vir kontant ontvang ten opsigte van verkope, debiteure, huur, kapitaalbydrae ens. aan te teken.

Koste van goedere beskikbaar vir verkope:

Die beginvoorraad plus aankope is die kosprys van goedere wat beskikbaar is om te verkoop.

Koste van verkope:

Koste van verkope is die kosprys van goedere wat verkoop is.

Oorspronklike kontantaankoop faktuur:

Dit is die oorspronklike faktuur wat van ʼn verskaffer ontvang is as bewys dat goedere aangekoop is of dienste vir kontant gelewer is. Dit word gebruik om goedere wat vir kontant aangekoop is in die kontantbetalingsjoernaal aan te teken.

Proefbalans:

‘n Proefbalans word aan die einde van die maand opgestel om te bepaal of ‘n debietinskrywing vir elke kredietinskrywing aangeteken is. Die totaal van die debietkolom moet gelyk wees aan die kredietkolom. Indien die totale nie gelyk is nie, is ‘n fout gemaak wat reggestel moet word.

Tjekboekteenblad:

Wanneer geld betaal word, word ʼn tjek uitgereik. ʼn Tjekteenblad word in die tjekboek ingevul. Die teenblad word gebruik om transaksies in die kontantbetalingsjoernaal aan te teken.

Vereffenings-korting:

Vereffeningskorting word toegestaan wanneer die rekening betyds betaal word. Wanneer die rekening betaal word, word ʼn inskrywing vir vereffeningskorting voltooi.

Voorraad:

Voorraad word aangekoop met die doel om dit te verkoop om ʼn wins te maak.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt